Foto’s

NK Iaido 2008

NK Iaido 2010

Ishido Cup 2013

NK Iaido 2013

NK Iaido 2014

Ishido Cup 2014

BKA Summer Seminar 2014

Ishido Cup 2015

NK Iaido 2015

BKA Summer Seminar 2015

Ishido Cup 2016

NK Iaido 2016

BKA Seminar 2016

NKR seminar 2016

Ishido Cup 2017

Morita Hanshi tijdens embu in Augsburg.

Morita Hanshi tijdens Hakone Taikai 2012

Oshita Masakazu Sensei

Oshita Sensei tijdens Hakone Taikai 2011

 

Comments are closed.