Muso Jikiden Eishin Ryu Kata

Seiza No Bu (Omori-Ryu) 

1. 前 Mae

2. 右 Migi

3. 左 Hidari

4. 後 Ushiro

5. 八重垣 Yaegaki

6. 受流 Ukenagashi

7. 介錯 Kaishaku

8. 附込 Tsukekomi

9. 月影 Tsukikage

10. 追風 Oikaze

11. 抜打 Nukiuchi

Tatehiza No Bu (Hasegawa-Ryu of Eishin-Ryu)

1. 横雲 Yokogumo

2. 虎一足 Tora no issoku

3. 稲妻 Inazuma

4. 浮雲 Ukigumo

5. 颪 Oroshi

6. 岩波 Iwanami

7. 鱗返 Urokogaeshi

8. 波返 Namigaeshi

9. 瀧落 Takiotoshi

10. 真向 Makkō

Okuiai Iwaza no Bu

1. 霞 Kasumi

2. 脛囲 Sunegakoi

3. 戸詰 Tozume

4. 戸脇 Towaki

5. 四方切 Shihōgiri

6. 棚下 Tanashita

7. 両詰 Ryōzume

8. 虎走 Torabashiri

Okuiai Tachi waza no Bu

1. 行連 Ikizure

2. 連達 Tsuredachi

3. 惣捲 Sōmakuri

4. 惣留 Sōdome

5. 信夫 Shinobu

6. 行違 Ikichigai

7. 袖摺返 Sodesuri-gaeshi

8. 門入 Mon-iri

9. 壁添 Kabezoi

10. 受流 Ukenagashi

Betu-betu
11. 暇乞其の一 Itomagoi Sono Ichi

12. 暇乞其の二 Itomagoi Sono Ni

13. 暇乞其の三 Itomagoi Sono San

Bangai no Bu (Okuden)

1. Sode-surikomi

2. Siho-barai